Domový poriadok

Tieto Podmienky obsahujú dôležité informácie o Vašom pobyte a žiadame Vás, aby ste si ich pozorne prečítali. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Kto sme

Spoločnosť AHKM Leisure Ltd založená a registrovaná od roku 2006 v Companies House England (registračné číslo 05677135) je hrdým vlastníkom priestorov The Old Mill a vonkajšej záhradnej oblasti ponúkajúcich ubytovacie služby pre rekreačné účely.

Vaša požiadavka na rezerváciu

Vaša rezervácia nebude úplná, kým nedostanete písomné e-mailové potvrdenie. Požadujeme uhradenie plnej sumy Vašich nákladov za ubytovanie v požadovanom termíne najneskôr 30 dní pred pobytom. V prípade, že si prajete využiť možnosť alternatívnej platobnej formy, prosím kontaktujte nás vopred. Celá suma Vášho pobytu je nevratná ak zrušíte svoju rezerváciu menej ako 30 dní pred pobytom alebo ak sa nedostavíte na miesto Vášho pobytu do The Old Mill.

Bezpečnostná Záloha

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok, ktorý musí byť uhradený bankovým prevodom a platba evidovaná na účte najneskôr 1 deň pred Vaším pobytom. Táto suma Vám bude vrátená v plnej výške späť do 24 hodín od check-out, pokiaľ nedôjde k poškodeniu domu, zariadenia a vybavenia alebo k odcudzeniu predmetov inventáru The Old Mill. V prípade, že výška škody presahuje výšku uhradenej zálohy bude nájomca informavaný o dodatočnej sume, ktorú musí uhradiť v stanovenej lehote.

Zmena rezervácie

Prosím kontaktujte nás emailom v prípade, že chcete zmeniť údaje Vašej rezervacie. Ak je zmena možná, informujeme Vás písomne.

Ak je to nevyhnutné a za nepredvídaných okolností, vyhradzujeme si právo Vašu rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Za takýchto okolností Vám poskytneme úplnú náhradu zaplatenej sumy a nebudeme mať Voči vám žiadnu ďalšiu zodpovednosť v súvislosti so zrušením.

Registrácia a odhlásenie

Ak nie je dohodnuté inak alebo je uvedené nižšie, čas registrácie CHECK IN je o 15:00, CHECK OUT je najneskôr do 11:00. Člen personálu Vás privíta a prevedie po dome. Podľa podmienok pobytu budete musieť podpísať Zmluvu o prenájme a na požiadanie zaplatiť ďalšie poplatky za používanie Wellness zariadení ak budete mať o ne záujem. Zároveň sú všetci hostia povinní pri prichode predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vstup do The Old Mill každému, kto nie je schopný tieto informácie poskytnúť.

Hostia mladší ako 18 rokov

Upozorňujeme, že všetci hostia mladší ako 18 rokov musia byť počas pobytu v sprievode dospelých. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vstup do The Old Mill každému, kto má menej ako 18 rokov.

Zmeny v počte osôb

Do objektu The Old Mill má povolený vstup len ten počet hostí, ktorý bol definovaný v rezervácii pobytu. V prípade nárastu počtu hostí musí nájomca informovať zodpovednú osobu a uhradiť poplatok za každú osobu na viac na noc. Počet hostí v objekte celkom nesmie prevyšovať lôžkovú kapacitu The Old Mill. Maximálna lôžková kapacita je 13 lôžok, z toho sú 2 prístelky.

Párty a Eventy

Párty a Eventy nie sú povolené v celom objekte The Old Mill, vrátane vonkajších priestorov.

Dodatočné Poplatky

Vyhradzujeme si právo účtovať fixný poplatok za zariadenia Wellnesu, pre orientacny cennik, prosim vid nizsie:

Parná miestnosť 25€ na deň (24 hodín), 40 € na 3 noci, 50 € na 6 nocí

Jacuzzi 35 € na deň v lete/45€ v zime (24 hodín), 65€ na 3 noci v lete/85€ v zime, 90€ na 6 nocí v lete/125€ v zime

Pre kalkulaciu aktualnej ceny prosim kontaktujte nas pomocou okienka sprav na nasej webovej stranke.

The Old Mill zabezpečuje profesionálne čistenie, výmenu posteľnej bielizne a dezinfekciu priestorov a zariadení po každom pobyte. Hostí prosíme, aby si po sebe poumývali použitý kuchynský riad a vyniesli komunálny a separovaný odpad na určené miesta. V pripade potreby rozsiahlejšieho čistenia si vyhradzujeme právo nájomcovi účtovať dodatočné poplatky.

Prístup do objektu pre zodpovedné osoby

Zodpovedné osoby a zamestnanci The Old Mill nemajú povolený vstup do objektu The Old Mill bez súhlasu či doprovodu hosťa. S výnimkou, pokiaľ dôjde k ohrozeniu bezpečnosti hostí, či poškodeniu majetku The Old Mill a pri podozrení na porušenie Všeobecných podmienok ubytovania v The Old Mill.

Parkovisko

Vedľa domu sú k dispozícii 4 parkovacie miesta na súkromnej ceste. Na hlavnej cestnej komunikácii nie je dovolené parkovať.

Počas pobytu Vás žiadame, aby ste dodržali tieto domáce pravidlá:

Naše izby

Hosťom nie je povolené presúvať a reorganizovať nábytok a zariadenie The Old Mill.

Fotografie našich izieb a zariadení na našom webe majú iba ilustračný charakter. Vaša rezervácia a izby, ktoré budú k dispozícií, budú závisieť od veľkosti Vašej skupiny, takže niektoré izby viditeľné na webe môžu byť uzamknuté, ak ste si rezervovali ubytovanie pre menší počet hostí. Nikto iný sa nebude môcť ubytovať v tom istom termíne ako vy.

Hluk

Od všetkých hostí sa vyžaduje, aby rešpektovali obyvateľov v okolí, keď sú v areáli alebo v okolí. Hostia sú povinní v čase od 22:00 do 06:00 dodržiavať nočný pokoj.

Fajčenie

V celom vnútornom objekte The Old Mill nie je dovolené fajčenie akýchkoľvek tabakových výrobkov, e-cigariet a olejových extraktov, a to kedykoľvek. Fajčenie je kdekoľvek vo vonkajšom areáli The Old Mill povolené. Slušne požadujeme, aby boli cigaretové ohorky vyhodené do určených popolníkov a nehádzali sa na zem. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za špecializované upratovanie v prípade podozrenia, že počas vášho pobytu došlo v izbe či v interiéry k fajčeniu. Vyhradzujeme si tiež právo ukončiť zvyšok Vášho pobytu v prípade, že zistíme, že ste porušili  pravidlá fajčenia.

Zvieratá a domáce zvieratá

Vo vnútorných priestoroch The Old Mill nie sú povolené žiadne zvieratá. Vyhradzujeme si právo účtovať z bezpečnostnej zálohy, ktorú ste zaplatili, primeraný poplatok za prípadné škody alebo odborné čistenie, ktoré môžu byť potrebné. Vyhradzujeme si tiež právo ukončiť zvyšok Vášho pobytu v prípade, že zviera spôsobí poruchu, alebo poškodenie majetku The Old Mill.

Nehody 

Hostia musia okamžite hlásiť každú nehodu alebo zranenie, ktoré sa im, alebo ich hosťom prihodí v budove, v každom prípade do 24 hodín od incidentu. Tieto informácie sú potrebné na splnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Nevhodné správanie

Žiadame Vás, aby ste si počas celého pobytu vážili svojich susedov a zdržiavali sa neprimeraného, ​​násilného alebo urážlivého správania a nezákonného správania. Vyhradzujeme si právo požiadať Vás, aby ste opustili priestory a zrušili zvyšok pobytu v prípade, že nebudete rešpektovať tieto pravidlá a pravidlá vyplývajúce zo Všeobecných podmienok ubytovania bez nároku na vrátenie akejkoľvek sumy z celkovej ceny pobytu.

Využívanie zariadení The Old Mill

Používanie parnej miestnosti, vírivky, detského ihriska, grilovacích priestorov alebo iného zariadenia dostupného v objekte The Old Mill je výlučne na vaše vlastné riziko. Pri príchode budete oboznámení ako bezpečne a správne používať zariadenia a vybavenie. V priestoroch The Old Mill sú k dispozícii používateľské príručky ku každému zariadeniu. Uistite sa, že viete, kde je príručka uložená. V zariadení The Old Mill nesmiete používať žiadne zariadenie ani vykonávať žiadnu činnosť, pokiaľ sa nepresvedčíte, že ste na to kompetentní bezpečným a správnym spôsobom. Pri používaní akéhokoľvek zariadenia a vybavenia dostupného v The Old Mill musíte dbať na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti ostatných ľudí a budete niesť výlučnú zodpovednosť za akékoľvek straty alebo zranenia, ktoré spôsobíte sebe, iným osobám alebo spôsobíte poškodenie majetku The Old Mill. 100% storno poplatok bude účtovaný, ak zrušíte používanie parnej miestnosti alebo vírivky menej ako 24 hodín miestneho času pred časom dohodnutého použitia.

Poškodenie a strata

Prosíme všetkých hostí, aby rešpektovali izby a zariadenia objektu The Old Mill. V prípade, že dôjde k poškodeniu zariadenia, či nábytku počas Vášho pobytu alebo ak v miestnosti budú po odchode chýbať predmety z Inventárneho zoznamu The Old Mill, vyhradzujeme si právo odpočítať primeraný poplatok v súvislosti s takýmto poškodením a / alebo chýbajúce položky z bezpečnostnej zálohy, ktorú ste zaplatili pred pobytom. Pri príchode na Váš pobyt Vám bude poskytnutá kopia Inventárneho Zoznamu The Old Mill.

Bezpečnostný systém

Vynakladáme všetko primerané úsilie na zabezpečenie bezpečného prostredia pre Vaše ubytovanie. Priestory sú vybavené poplašným bezpečnostným systémom a kamerovým systémom na sledovanie aktivity vo Vašej neprítomnosti a / alebo aktivity mimo areálu. Riziko krádeže, poškodenia alebo straty osobného majetku našich hostí však nemožno úplne vylúčiť a dôrazne Vám odporúčame, aby ste si nepriniesli cenné predmety, ako sú šperky alebo veľké množstvo hotovosti. Nebudeme zodpovední voči žiadnemu hosťovi za stratu, poškodenie alebo zranenie, ktoré utrpia naši hostia alebo na ich majetku. To však nevylučuje ani nijako neobmedzuje našu zodpovednosť v prípade, že by to bolo nezákonné, a ktorá zahŕňa zodpovednosť za zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou (alebo nedbalosťou našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov).

Bezpečnostné kamery a dymový alarm

V budove aj mimo nej je nainštalovaných niekoľko bezpečnostných kamier monitorujúcich všetky vonkajšie dvere a obvod areálu. Všetky interné kamery budú počas pobytu neaktívne z dôvodu ochrany súkromia. V súlade s bezpečnostnými predpismi budovy je vo vnútri budovy nainštalovaných niekoľko dymových hlásičov. Dostanete pokyny, ako vypnúť dymový alarm, ak je aktivovaný pri Vašom príchode.

Ochranné známky The Old Mill

Žiadny hostia nesmú používať mená, logá, farby, ochranné známky, servisné značky, fotografie, obchodné šaty alebo iné identifikačné znaky The Old Mill bez získania nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu s konkrétnym použitím. Hostia nemôžu vyrábať alebo vytvárať alebo oprávňovať ostatných na výrobu alebo vytváranie značiek Old Mill za akýmkoľvek účelom, okrem iného v akýchkoľvek komunikačných, marketingových, reklamných alebo iných propagačných materiáloch (vrátane, ale nielen) brožúry, letáky, pozvánky a e-mailové správy), ktoré využívajú ochranné známky The Old Mill bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ďalšie dôležité pojmy

Vyššia moc

The Old Mill nebude zodpovedný a nebude vyplácať žiadne náhrady v prípade, keď zabránime alebo budeme meškať s plnením našich záväzkov v dôsledku udalostí mimo našu primeranú kontrolu, okrem iného vrátane povodne, zemetrasenia, mechanického zlyhania, zlyhania IT, požiaru, poveternostných podmienok, teroristického činu, havárie plynovodu, vody alebo inej verejnej služby.

Túto dohodu môžeme previesť na niekoho iného: Naše práva a povinnosti podľa týchto podmienok môžeme previesť na inú organizáciu. Ak sa tak stane, vždy Vám to písomne ​​oznámime a zabezpečíme, aby prevod neovplyvnil Vaše práva zo zmluvy.